นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
042-160-458

ออนไลน์ 12 คน

เยี่ยมชม 3,383 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 429 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
6 พ.ย. 63จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
6 พ.ย. 63จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเลิศ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
6 พ.ย. 63จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงลาย ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 ต.ค. 63จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ต.ค. 63จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 ต.ค. 63จ้างเหมาบริการพนักงานคนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 ต.ค. 63จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107217808) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 ต.ค. 63จ้างเหมาพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนชื่อ muanglai.go.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของอบต.ม่วงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107229851) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 ต.ค. 63จ้างโครงการบำรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ระบบจ่ายน้ำประปา บ้านม่วงลาย หมู่ที่ ๗,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107191314) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 ต.ค. 63จ้างโครงการบำรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ระบบจ่ายน้ำประปา บ้านม่วงลาย หมู่ที่ ๗,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107191314) ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
1 ต.ค. 63จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107247820) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 ต.ค. 63จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107251585) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 ต.ค. 63จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107252080) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 ต.ค. 63จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107212914) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 ต.ค. 63จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107214083) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 ต.ค. 63จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107217808) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 ต.ค. 63จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107219364) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 ต.ค. 63จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่วงลาย หมู่ที่ ๗,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107209119) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ก.ย. 63ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097522108) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ก.ย. 63จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเลิศ ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097515221) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา