นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 34,564 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
19 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายประกาศกำหนดโครงการการแบ่งส่วนราชการ
13 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายโครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายรณรงค์ต่อตานการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
11 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายรับลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ทั้ง 2 กลุ่ม
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายคู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายประกาศเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้ว
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายแผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/8 | แสดง 20 จาก 150 รายการ
เปลี่ยนภาษา