เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
บัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25624822 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25638426 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ภาค ก. และภาค ข.)5818 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ6016 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย6728 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562524 ธ.ค. 62
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ6325 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562420 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2419 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 145 ส.ค. 62
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น19915 ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย เรื่องการยื่นแบบรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒5615 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256245 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562410 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562431 ม.ค. 62
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต13723 พ.ย. 61
คู่มื่อร้องเรียน อบต.ม่วงลาย9923 พ.ย. 61
โครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร ปี ๒๕๖๑8122 พ.ย. 61
มาตรฐานการให้บริการ7622 พ.ย. 61
แผนที่หน่วยงาน28820 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB