นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 30,327 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546

1. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)
   1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
   2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
   4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
   7) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
   8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความ จำเป็นและสมควร

3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)
   1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
   2) ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   3) ให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
   4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
   5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
   6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
   7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
   8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
   10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
   11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
   12) การท่องเที่ยว
   13) การผังเมือง

4. การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะ ดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้นำความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณา ดำเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69)

5. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. การ จัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด (มาตรา 69/1)

6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ของทางราชการ ในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70)

7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ของ อบต. ในการ นี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71)

8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาด จากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72)

9. อาจทำกิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตำบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73)

อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542

1. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16)
   (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
   (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
   (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
   (5) การสาธารณูปการ
   (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
   (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
   (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   (9) การจัดการศึกษา
   (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
   (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
   (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   (14) การส่งเสริมกีฬา
   (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
   (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
   (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
   (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
   (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
   (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
   (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่น ๆ
   (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม
   (25) การผังเมือง
   (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
   (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
   (28) การควบคุมอาคาร
   (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ใน ชีวิตและทรัพย์สิน
   (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

2. อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องดำเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนและการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณ การจัดทาแผนพัฒนาตำบล การจัดทาร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิก เทศบาล คณะผู้บริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างการบริหารงานบุคคลของ เทศบาลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดังนี้
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) กำกับดูแลภารกิจตามการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ ฝ่ายอำนวยการ (หัวหน้าฝ่ายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น))

1.1 งานธุรการ และข้อมูลข่าวสาร
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานทะเบียนราษฎร
- งานกิจการสภา
- งานร้องทุกข์ร้องเรียน
- งานกฎหมายและคดี
- งานวินัย
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานแผนพัฒนาบุคลากร
- งานรัฐพิธี
- งานข้อมูลสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์
- งานสาธารณสุข
- งานสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมและป้องกันโรค
- งานสวนสาธารณะ
- งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้

1.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น))
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทางบประมาณ
- งานติดตามและประเมินผล
- งานควบคุมภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
- งานวิจัย ประสานแผน

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน เทศบาล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจา การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ เทศบาล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสาคัญและเงินยืมค้างชาระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดังนี้
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) กำกับดูแลภารกิจตามการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น))
- งานการเงินและบัญชี
- งานการเบิกจ่ายเงิน
- งานทะเบียนและทรัพย์สิน
- งานทะเบียนการควบคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
- งานพัสดุ
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานแผนที่ภาษี
- งานธุรการ
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสารวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ เทศบาล การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงกานที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ เทศบาล งานบำรุง ซ่อม และจำทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่ เทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดังนี้
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) กำกับดูแลภารกิจตามการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

3.1 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ (หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น))
- งานสำรวจและออกแบบ
- งานประมาณราคา
- งานเขียนแบบและออกแบบ
- งานสำรวจและแผนที่
- งานควบคุมการจำหน่ายเชื้อเพลิง
- งานควบคุมการขุดดินถมดิน
- งานควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน

3.2 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบารุง
- งานก่อสร้างและซ่อมบารุง
- งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง
- งานดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน
- งานไฟฟ้าถนน
- งานกิจการประปา
- งานธุรการ

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด การส่งเสริมการกีฬา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดังนี้
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับ ต้น) กำกับดูแลภารกิจตามการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

4.1 ฝ่ายบริหารงานการศึกษา (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับ ต้น))
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานส่งเสริมศาสนา
- งานส่งเสริมวัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

กองสวัสดิการสังคมมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การให้คำปรึกษา แนะนา หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดังนี้
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น) กำกับดูแลภารกิจตามการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

5.1 ฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น))
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
- งานสงเสริมการเกษตร

เปลี่ยนภาษา