เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
ตำบลน่าอยู่
เศรษฐกิจดี การศึกษาเด่น คมนาคมสะดวก ”พันธกิจ


1. สร้างชุมชนเข็มแข็ง
2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
3. ส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน สร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย

คลิ๊กอ่านรายละเอียด ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
0.02s. 0.50MB