นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 30,321 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
ตำบลน่าอยู่
เศรษฐกิจดี การศึกษาเด่น คมนาคมสะดวก ”

พันธกิจ

1. สร้างชุมชนเข็มแข็ง

2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

3. ส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน สร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย

>>>>คลิ๊กอ่านรายละเอียด ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เปลี่ยนภาษา