นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 34,526 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมศักดิ์ พ่อค้าช้าง

  ประธานสภาอบต.ม่วงลาย

 • นายสิทธิ์สมัย จันทรังษี

  รองประธานสภาอบต.ม่วงลาย

 • นายเสงี่ยม วิสามารถ

  เลขานุการสภาอบต.ม่วงลายสมาชิกสภา

 • นายจรูญ พรมลา

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายไพรวัลย์ จันทรังษี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายหนูพัน แสนสุภา

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายศิริศักดิ์ สุระสระ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายจอมศรี เทอำรุง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางคำเพชร เทอำรุง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายมนตรี ศรีหนองห้าง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางณัฐสิมา โคตรธรรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายคำมูล จิตตุนัง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายชัยยงค์ อุปถานา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายกา อุติลา

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายปรีชา ฤทธิ์ศรีบุญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายหมื่น บุราสิทธิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสวรรค์ ผาด่านแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสมจิตร นาคุณคง

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายธีระพงษ์ ไขลายหงษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9เปลี่ยนภาษา