นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 35 คน

เยี่ยมชม 34,491 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายเสงี่ยม วิสามารถ

  ปลัดอบต.ม่วงลาย

 • จ่าเอกยุทธศักดิ์ บุษนาม

  รองปลัดอบต.ม่วงลายสำนักปลัด

 • นางศรุดา ณัฐภัคลลิดา

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางไมตรีจิตร เพลิดพราว

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายนิมิต แสงวงค์

  นักจัดการงานทั่วไป

 • - ว่าง -

  นิติกร

 • นางสัณหจุฑา ศิริขันธ์

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางนรินทร์พร แสงวงศ์

  จพง.ธุรการ

 • นายชิราวุฒิ กวานปัดชา

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • น.ส.ภาวิณี แสงวงค์

  ผช.จนท.บันทึกข้อมูล

 • นายปัญญา นนสะเกต

  พนักงานขับรถ

 • นายสนาม จันทรังษี

  จ้างเหมาพนักงานขับรถดับเพลิง

 • นายธีระภพ กุลมินทร์

  จ้างเหมาพนักงานขับรถกู้ชีพ

 • นายถัน บุระเนตร

  จ้างเหมานักการภารโรง

 • น.ส.สโรธร แสงพรมชาลี

  จ้างเหมาแม่บ้าน

 • นายปรีชา กุลมินทร์

  จ้างเหมาคนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางสมร คณะพล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางปวริศา สุรินทร์

  จพง.การเงินและบัญชี

 • น.ส.ระพีพร ไขประภาย

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • - ว่าง -

  จพง.พัสดุ

 • นายวชิรวิทย์ แก่นปัดชา

  จพง.ธุรการ

 • นายนภสร จันทรังษี

  จพง.จัดเก็บรายได้

 • น.ส.คนึงนิจ ศรีจูมลาย

  จ้างเหมา ผช.จนท.ธุรการกองคลัง

 • นายธีระยุทธ จันทรังษี

  จ้างเหมา ผช.เก็บน้ำประปา

 • นางสาววารีรัตน์ มนตรีสา

  จ้างเหมา ผช.จนท.พัสดุ

กองช่าง

 • นายสุดใจ พจนา

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายธานินทร์ อ่อนก้อน

  นายช่างโยธา

 • นายสิทธิศักดิ์ แก่นปัดชา

  นายช่างเขียนแบบ

 • นางมัลลิกา สุตะโคตร

  ผช.จนท.ธุรการกองช่าง

 • นายสมศักดิ์ เหล่าชาติ

  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

 • นายฐิติพงศ์ หอมแพน

  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 • นายพิชิตชัย กุลมินทร์

  จ้างเหมา ผู้ดูแลระบบไฟฟ้า

 • นายปรีชา จันทรังษี

  จ้างเหมา ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

 • นายประเสริฐศิลป์ จันทรังษี

  จ้างเหมา ผู้ดูแลระบบประปา หมู่ 7, 9

 • นายณรงค์ นิดสีลาย

  จ้างเหมา ผู้ดูแลระบบประปาบ้านอีเลิศ

 • นายธงชัย จันทรังษี

  จ้างเหมา ผู้ดูแลระบบประปาบ้านโคกลาย หมู่ 8

กองการศึกษาฯ

 • นางนิรัน วันนาพ่อ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • นางกุสุมา ทานาลาด

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวปิยภัทร อินธิกาย

  จพง.ธุรการ

 • นางสีใคร จันทรังษี

  ครู

 • นางยศวดี ศรีษะเนตร

  ครู

 • น.ส.อภัยวรรณ บุระเนตร

  ครู

 • น.ส.บุญเฉลา ชินบุตร

  ครู

 • น.ส.ประเสริฐ พรมผาลาด

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางทวี อ่อนคำตำ

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.ศรีสมร โจนลายดา

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.ทิพสุดา แก่นปัดชา

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางอรัญญา เทอำรุง

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวขนิษฐา บุระเนตร

  จ้างเหมา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการสังคม

 • น.ส.วันวิสาข์ ไขลายหงษ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นายอริยัตถกร นนท์สะเกษ

  นักพัฒนาชุมชน

 • นายศักดิ์ชัย พรหมดี

  จ้างเหมา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการเปลี่ยนภาษา