เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)113
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี117
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน16
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร19
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน110
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน19
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต110
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี114
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจำปี 2563112
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร115
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563116
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านกุดจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง113

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB