เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)122
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี123
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน113
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร119
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน114
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน114
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต114
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี118
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจำปี 2563117
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร120
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563121
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านกุดจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง120

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB