เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)113
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี117
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน16
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร19
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน110
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน19
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต110
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี114
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ111
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 113
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562112
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562113
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจำปี 2563112
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร115
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563116
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านกุดจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง113
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563121
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล212
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล113

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB