นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 71 คน

เยี่ยมชม 34,516 คน

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการนี้ขึ้น เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย และ นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ไปประมวลผล เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ *

ชื่อ (บุคคลหรือหน่วยงาน)*
ที่อยู่*
โทรศัพท์*
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ) *
 

ส่วนที่ 2: เรื่องที่ขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *

การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
การใช้ Internet ตำบล การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
การออกแบบอาคาร การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การชำระภาษีป้าย การสมัครเข้าเรียนในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ อื่น ๆ  
 

ส่วนที่ 3: แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ *

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ*
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย*
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่*
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ*
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม*
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ*
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย*
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน*
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว*
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน*
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก*
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม*
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ*
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม*
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย*
 

ส่วนที่ 4: ท่านคิดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ด้านบริการการรับชำระภาษี
ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
อื่น ๆ (ระบุ)  
 

ส่วนที่ 5: ข้อเสนอแนะ

รหัสตอบแบบสอบถาม *ส่วนที่ 2: เรื่องที่ขอรับบริการ
ส่วนที่ 3: แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ


1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ


2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ


3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก


ส่วนที่ 4: ท่านคิดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรปรับปรุงด้านใด
เปลี่ยนภาษา