นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 32 คน

เยี่ยมชม 34,494 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

    องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 18 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 11,250 ไร่) แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอำเภอเมืองสกลนคร อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสกลนคร ประมาณ 21 กิโลเมตร

ทิศเหนือติดต่อกับเขตหนองหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักซีเมนต์กรมประมง บริเวณพิกัด V D 207940 ไปทางทิศตะวันออก ตามหลักซีเมนต์กรมประมง ถึงหลักซีเมนต์กรมประมง บริเวณพิกัด V D 216949 ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ 200 เมตร สิ้นสุดที่ฝายน้ำล้น บริเวณพิกัด V D 235940 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 3.5 กิโลเมตร
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลตองโขบ และตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านหนองห้าง บริเวณพิกัด V D 252906 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ 200 เมตร ถึงหลักไม้แก่นบ้านกุดจิก บริเวณพิกัด V D 224885 ไปทางทิศเหนือตามลำน้ำพุง (เก่า) ถึงหนองแซง บริเวณพิกัด V D 220905 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวหลักไม้แก่น ที่ปักไว้ทุกระยะ 200 เมตร สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นบ้านนาลาย บริเวณพิกัด V D 207900 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากฝายน้ำล้น บริเวณพิกัด V D 235940 ไปทางทิศใต้ ตามลำน้ำพุง (เก่า) ถึงลำน้ำพุง (เก่า) บริเวณพิกัด V D 238917 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ 200 เมตร สิ้นสุดที่สี่แยกบ้านหนองห้าง บริเวณพิกัด V D 252906 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่นบ้านนาลาย บริเวณพิกัด V D 207900 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ 200 เมตร สิ้นสุดที่หลักซีเมนต์กรมประมงบริเวณพิกัด V D 207940 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลม่วงลาย เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ราบลุ่มติดกับหนองหาร มีลำน้ำ 2 สายไหลผ่าน คือ ลำน้ำพุง มีต้นกำเนิดจากเขื่อนน้ำพุง ไหลลงสู่หนองหาร โดยผ่านตำบลม่วงลาย และ ลำน้ำก่ำ ไหลออกจากหนองหารลงสู่แม่น้ำโขง ที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เหมาะสำหรับการประมงน้ำจืด สภาพดิน เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ แต่ในบ้างพื้นที่สภาพลำคลองเป็นลำคลองเล็กๆ ในฤดูแล้งน้ำในลำคลองจะแห้งขอด


สภาพภูมิอากาศ
ฤดูร้อน จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน
ฤดูฝนจากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาวจากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม


ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบรูณ์ ประชาชนในพื้นที่สามารถทำอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรได้เกือบทั้งปี


ลักษณะของไม้และป่าไม้

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลม่วงลายเป็นที่ราบลุ่ ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนาข้าว ปลูกมะเขือเทศ ปลูกมันฝรั่ง ปลูกข้าวโพด มีป่าไม้และต้นไม้ค่อนข้างน้อย โดยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนาและสวน


เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านนาลาย หมู่ที่ 2 บ้านดอนแก้ว
หมู่ที่ 3 บ้านอีเลิศหมู่ที่ 4 บ้านหนองห้าง
หมู่ที่ 5 บ้านกุดจิกหมู่ที่ 6 บ้านดอนเปลือย
หมู่ที่ 7 บ้านม่วงลายหมู่ที่ 8 บ้านโคกลาย
หมู่ที่ 9 บ้านม่วงลาย

การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน รวมทั้งหมด 18 คน


ประชากร

จำนวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎร์ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559) ทั้งสิ้น 4,825 คน แยกเป็น ชาย 2,412 คน หญิง 2,413 คน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1นาลาย243219462109
2ดอนแก้ว 197189386105
3อีเลิศ351336687184
4หนองห้าง260272532175
5กุดจิก798416343
6ดอนเปลือย 13614528185
7ม่วงลาย324332656210
8โคกลาย5155351,050279
9ม่วงลาย307301608196
รวม2,4122,4134,8251,386
เปลี่ยนภาษา