นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 34,548 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

การคมนาคม

มีถนนติดต่อกับอำเภอเป็นถนนลาดยาง ถนน รพช.หมายเลข สน. สภาพของถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

- ถนนระหว่างหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นถนนคสล. มีเพียงบางหมู่บ้านที่เป็นลาดยาง คือระหว่างหมู่ที่ ๕ กุดจิก – หมู่ที่ 3 และ 4 บ้านอีเลิศ, หนองห้าง – หมู่ที่ 1 บ้านนาลาย-หมู่ที่ 7,9 บ้านม่วงลาย สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ
- ถนนภายในหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ 95 % ของถนนภายในหมู่บ้านทั้งตำบล ส่วนที่เหลือเป็นถนนลูกรัง

โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ไม่มีผู้ใช้โทรศัพท์สาธารณะ องค์การโทรศัพท์จึงเรียกเก็บตู้โทรศัพท์สาธารณะคืน ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายไม่มีที่ทำการไปรษณีย์


การไฟฟ้า

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ประชากรในเขตตำบลมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน


การประปา

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย มีระบบประปาหมู่บ้านใช้ทั้งหมด จำนวน 2 แห่ง และระบบประปาของ อบต. จำนวน 1 แห่ง

เปลี่ยนภาษา