นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 40 คน

เยี่ยมชม 34,534 คน

สภาพสังคม

การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงลาย- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้าง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเลิศ

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย

- โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์- โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง
ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง


ศาสนา

ประชากรร้อยละ 99.99 นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานดังนี้

- วัด จำนวน 9 แห่ง
- สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง


ประเพณีและงานประจำปี
- ช่วงเดือนเมษายน ประเพณีสรงน้ำผู้สูงอายุและสรงน้ำพระ
- ช่วงเดือน ประเพณีบุญเดือนสิบ


ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภาษาถิ่นที่ใช้ในพื้นที่ มีดังนี้ ภาษากะเลิง ภาษาภูไท ภาษาย้อ


การสาธารณสุข

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย มีแหล่งให้บริการสาธารณสุข ดังนี้
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงลาย จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9


อาชญากรรม

ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย มีแหล่งให้บริการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและจากอาชญากรรมต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน ดังนี้

1) ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน(ศูนย์กู้ชีพประจาตำบล) จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ที่ทำการ อบต.ม่วงลาย
2) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ที่ทำการ อบต.ม่วงลาย
3) อปพร. มีจำนวน 9 คณะ ทั้ง 9 หมู่บ้าน

ยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย ได้มีการจัดสรรงบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด


การสังคมสงเคราะห์

การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ในเขตตำบลม่วงลาย พ.ศ. 2560

ประเภทจำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ(ราย)
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนชรา 715
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ 200
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV 2
รวม917
เปลี่ยนภาษา