เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ประชากรในเขตตำบลมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน


การประปา

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย มีระบบประปาหมู่บ้านใช้ทั้งหมด จำนวน 2 แห่ง และระบบประปาของ อบต. จำนวน 1 แห่ง
0.02s. 0.50MB